Etter de foruroligende meldingene om at vi ville miste flere populære skiløyper på Skei, har «Samarbeidsutvalget for fritidsboligeiere på Skei-Austlid» tatt initiativ til en dialog med styret i Skeikampen pluss.

Samarbeidsutvalget ga allerede tidlig i høst innspill til Skeikampen pluss om to viktige prinsipper for hvordan redusert kapasitet til løypekjøring burde håndteres;
1) alle løyper skal kjøres, og 2) mangel på ressurser skal løses ved at løypene ikke nødvendigvis kjøres like ofte.

Samarbeidsutvalgets representant i styret for Skeikampen pluss har fremmet Samarbeidsutvalget sine synspunkter, gitt sine innspill arbeidet i Skeikampen pluss og foreslått ulike tiltak.

Vi opplever at styret i Skeikampen pluss lytter til oss, men vi er ikke fornøyd med de tilbakemeldinger vi har fått.
Det er presentert flere årsaker at løyper ikke prepareres. Enkelte steder ønsker grunneier/veglag at skiløypene flyttes vekk fra vegen. Andre begrunnelser er manglende økonomiske midler og logistikkutfordring med ulike størrelse på prepareringsmaskin.

Styret i Samarbeidsutvalget behandlet temaet på møte 4. januar 2023. For Samarbeidsutvalget er det viktig med en langsiktig løsning som innebærer at vi får gjennomslag for viktige prinsipper for løypekjøringen. Det må tilrettelegges for åpenhet om virksomheten i Skeikampen pluss og god informasjon om hvorfor ulike tiltak iverksettes. Det må jobbes med effektiv disponering av midlene til løypepreparering, og en bedre struktur for bidrag og brukerfinansiering.

Styret i Samarbeidsutvalget forventer å få gjennomført et møte med styret i Skeikampen pluss i løpet av februar, for å ta dette arbeidet videre.